Algoritma

ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMASI ÖRNEKLERİ (70+Örnek)


Algoritma Nedir? 

Algoritma, belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yoldur. Algoritma bir problemin çözümünün basit, net, sıralı biçimde belirtilmiş halidir.  Matematikte ve bilgisayar biliminde bir işi yapmak için tanımlanan, bir başlangıç durumundan başladığında, açıkça belirlenmiş bir son durumunda sonlanan, sonlu işlemler kümesidir.

Genellikle bilgisayar programlamada kullanılır ve tüm programlama dillerinin temeli algoritmaya dayanır. Aynı zamanda algoritma tek bir problemi çözecek davranışın, temel işleri yapan komutların veya deyimlerin adım adım ortaya konulmasıdır ve bu adımların sıralamasına dikkat edilmelidir. Bir problem çözülürken algoritmik ve sezgisel (herustic) olmak üzere iki yaklaşım vardır.

Algoritma Nedir? konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayın.

Akış Şeması Nedir, Nasıl Oluşturulur öğrenmek için tıkalayın,

Akış Diyagramı Programları için tıklayın.

Algoritma Soruları

Örnek 1: Birbirinden farklı olarak verilen iki adet sayıdan, büyük olanı bulup gösteren algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

Örnek 2: Girilen vize ve final notlarına göre öğrencinin dersten geçip geçmediğini bulan algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

Örnek 3: Verilen tamsayının sıfır, pozitif ya da negatif olup olmadığını bulan algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

Örnek 4: Ekrana 10 defa programcının adını yazan algoritmayı yapınız”.

Örnek 5: 1’den 100’e kadar tek sayıları yazdıran algoritma ve akış diyagramını yapınız.

Örnek 6: Klavyeden girilen fiyatı, KDV(%18) ekleyerek ekrana yazdırın.

Örnek 7: Beş sayının toplamını ve ortalamasını veren programa ait algoritmayı oluşturunuz.

Örnek 8: Klavyeden girilen sayı kadar (N) sayının faktoryelini alan programın akış şeması.

Örnek 9: Klavyeden girilen Fahrenayt derecesini Cantigrad’a çeviren programın akış şemasını çizin.

Örnek 10: ax²+bx+c=0 şeklinde verilen 2. derece denklemin köklerini bulan programın akış diyagramını çizin.

Örnek  11: Bir ürünü alış fiyatı üzerinden klavyeden vergi oranı ve kar oranı eklenerek satış fiyatına hesaplayan programın algoritması nedir?

Örnek  12: Üniversite bir dersin başarı notu bir vize bir final sınav notu ile hesaplanır . vize notunun kat sayısı %30 final notunun kat sayısı %70’dir. Bir öğrencinin sınavda almış olduğu bu notlar neticesinde ders ortalaması bulan programın algoritmasını ve akış şemasını çiziniz.

Örnek  13: Yükseklik ve taban uzunluğu klaveden girilen üçgenin alanını hesaplayan uygulamayı gerçekleştiriniz .

Örnek  14: Bir iletkenin kutupları arasındaki gerilim (V) iletkenden geçen amper türünde akım (I) iletken üzerinde var olan direncin (R) çarpımına eşittir. V=I*R formülüyle gösterilir. Formülden faydalanarak kullanıcı tarafından girilen akım ve direnç değerlerine göre iletkenin kutupları arasındaki gerilimi hesaplayan programın algoritmasını oluşturunuz.

Örnek  15: Klavyeden girilen bir sayının pozitif ya da nagatif olduğunu ekrana yazdıran algoritmayı oluşturunuz.

Örnek 16: Öğrencinin bir dersten aldığı not klavyeden girilerek başarı durumu ekrana geçti veya kaldı şeklinde yazan uygulamanın algoritmasını oluşturunuz .

Örnek 17: Bir öğrencinin derslerinden 2 not ve 1 sözlü klavyeden girilerek başarı durumu ekrana “geçti” ve “kald”ı şeklinde yazan algoritmayı oluşturun.

Örnek 18: Kullanıcıdan alınan sayının tek ya da çift olduğunu  kontrol edip ekranda yazdıran algoritmayı oluşturun.

Örnek 19: Üniversite için vize final notları yapılmaktadır. Bir öğrencinin dersten geçme şartı vizenin %30 ile final notunun %70 in toplamı 50 ve üzeri ve final notunun 50 ve daha yüksek olmasıdır. Buna uygun algoritmayı oluşturunuz.

Örnek 20: Kullanıcının klavyeden girdiği sayı 3’ e ve 5’ e tam bölünüyorsa ekrana tam bölünüyor yazan bölünmüyor sa bölünmüyor yazan algoritmayı oluşturun.

Örnek 21: Kullanıcının klavyeden girdiği sayı 0-100 aralığındaysa ekranda “geçerli” değilse “geçersiz” yazan algoritmayı oluşturun.

Örnek 22: Öğrencinin sınavdan almış olduğu puana göre notunu ekrana yazdıran programın sahte kodlarını yazınız ?

Örnek 23: Suyun sıcaklık derecesine göre katı sıvı gaz halinde olduğu bulan ve ekrana yazan algoritma ?

Örnek 24: Kullanıcıdan ax2+bx+c=0 şeklindeki ikinci derecede denkleme ait a,b ve c değerleri istenerek deltayı hesaplayan ve gösteren çıkan delta sonucuna göre denklemin köklerinin yukardaki tabloya göre gösterilmesi sağlanan algoritma ?

Örnek 25: Klavyeden girilen 0 ile 99.999 arasındaki basamak sayısını ekrana yazdıran algoritma ?

Örnek 26: Bir fabrikada sabit maaşla çalışan işçiler aile durumlarına göre ek maaş almaktadırlr. Çocuk sayısı 1 ise maaşının %5’i kadar , çocuk sayısı 2 ise %10’u 3 ve daha fazla ise %15’i kadar aile yardımı almaktadır. Buna göre kullanıcıdan işçinin maaşı ve çocuk sayısı istenerek gerekli hesaplamayı yapan algoritma ?

Örnek 27:  Bir fabrikada işçinin alacağı ücret hesaplanırken şu kraterlere uyulmaktadır ; Eğer işçi 40 saatten az çalışmışsa çalıştığı saat ve saat ücreti çarpılarak alacağı ücret hesaplanıyor , eğer işçi 40 saat ve daha fazla çalışmışsa çalıştığı saat 2 saat olarak hesaplanacak buna göre bilgileri alınarak ödenecek tutarı yazdıran algoritması.

Örnek 28: 2.Dereceden Denkelem köklerini bulan programa ait akış şeması örneği.

Örnek 29: Bir ücretlinin sicil numarası, çalışma saati ve saat ücreti bilgisayara giriş olarak veriliyor.Ücretlinin bu bilgilerle maaşını hesaplayan algoritmayı ve akış şemasını çiziniz.

Örnek 30:  İki sayının farkını bulan algoritmayı yapınız.

Örnek 31: Klavyeden girilen N sayısına göre 1 den N ye kadar olan tek sayıların toplamı ve çarpımı çift sayıların ise karelerinin toplamını bulan programın algoritması

Örnek 32: Klavyeden girilen 10 sayıyı toplayan ve sonucu ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

Örnek 33: Klavyeden girilen a ve b sayıları arasındaki sayıları listeleyen Akış Şeması Örneği:

Örnek 34: Klavyeden 2 sayı girilecek daha sonra işlem numarası girilecek girilen işlem numarasına gööre işlem yapılacak sonuç ekranda görüntelenecek algoritma akış diyagramı

Örnek 35: Klavyeden girilen 3 basamaklı sayının 1. 2. ve 3. basamağını (Basamak Değerlerini) yazdıran programın algoritması.

Örnek 36:  Ekrana 10 defa Adını yazdıran Akış Şeması

Örnek 37: Bir dersten 3 sınav notu alan bir öğrencinin : a- ortalamasını, b-5 li sistemdeki not karşılığını, c-harfli sistemdeki not karşılığını yazdıran programın algoritmasını ve akış diyagramını tasarlayınız.

Örnek 38: Bir fabrikada sabit maaşla çalışan işçiler aile durumlarına ve ürettikleri parça sayısına göre de ek maaş almaktadır. Aşağıda verilen yönergelere göre işçilerin maaşlarını hesaplayan programın algoritmasını ve akış diyagramını tasarlayınız.

Örnek 39:  Klavyeden 3 adet kenar uzunluğu giriliyor. Girilen kenar uzunlukları ile : a-Üçgenin çizilip çizilemeyeceğini, b-Eğer üçgen çizilirse Üçgenin çeşidini(ikizkenar, çeşitkenar, eşkenar), c- çizilen üçgenin alan ve çevresini bulup ekrana yazan programın algoritmasını ve akış diyagramını tasarlayınız.

Örnek 40: Girilen 10 adet sayi içerisinden pozitiflerin ve negatiflerin ve “0”  sayısını ayrı ayrı bulan akış şeması.

Örnek 41: Kürenin alanını ve hacmini hesaplayan algoritma ve akış şeması örneği.

Örnek 42: Silindirin Alanı ve Hacmini hesaplayan algoritma ve akış şeması örneği

Örnek 43: Girilen 3 sayıdan en büyüğünü bulan algoritma örneği

Örnek 44: 7-24 arası tek sayıların toplamını ve ortalamasını bulan algoritma

Örnek 45: Klavyeden Girilen 3 sayının ortalamasını alan algoritma

Örnek 46: Klavyeden girirlen 5 adet sayının ortalamasının döngü mantnığı ile bulup ekrana yazdıran akış diyagramını oluşturunuz.

Örnek 47: 1 ile 40 arasında bulunan 5 in katı olan sayıları ekrana yazan akış şeması.

Örnek 48: Çarpma kullanmadan klavyeden girilen sayının 3 katını bulan akış diyagramı.

Örnek 49: Taban uzunluğu ve yüksekliği girilen paralelkenarın alanını hesaplayan algoritma.

Örnek 50:  Arka arkaya girilen rastgele 10 tamsayının ortalaması ile bu sayılardan en büyük ve en küçük olanının ortalamasını bularak elde edilen bu iki ortalamanın farkını alan algoritma örneği.

Örnek 51: Öğrencinin sınavdan aldığı puan (0-100) karşılığı olan notu (1-5) ekranda gösteren algoritma örneği.

Örnek 52: Basit Algoritma Örnekleri için tıklayınız.

Örnek 53:  Zor algoritma örnekleri için tıklayınız.

Örnek 54: 6. Sınıf algoritma örnekleri için tıklayınız.

Örnek 55: Günlük hayattan algoritma örnekleri için tıklayınız.

Çalışma Soruları:

Örnek 56: Klavyeden girilen 1-25 arasındaki bir tamsayının faktöriyelini alan programın algoritma ve akış diyagramını
yazınız.

Örnek 57: Klavyeden ardı ardına sayı girişi isteyen ve bu sayı 10 ile 15 arasında olmadığı sürece bu işleme devam eden
programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

Örnek 58:  1den 25 e kadar olan sayıların kareleri toplamını bulan programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

Örnek 59: Klavyeden 10 tane tamsayı girilmesini isteyen ve bu girilen tamsayılardan kaç tanesinin negatif olduğunu bulan
programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

Örnek 60:  a,b,ve c klavyeden girilmek üzere, ax2+bx+c=0 şeklindeki bir denklemin köklerini bulan programın algoritma ve
akış diyagramını yazınız.

Örnek 61: Klavyeden girilen 1-12 arasındaki tamsayıların hangi aya denk geldiğini bulup ekrana yazan programın
algoritma ve akış diyagramını yazınız.

Örnek 62: Dört işleme birer kod numarası vererek, klavyeden girilen iki sayıyı yine klavyeden girilen işlem koduna göre
toplayan, çıkaran, çarpan veya bölen programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

Örnek 63: Klavyeden ardı ardına girilen sayıları toplayan ve girilen sayı negatif olduğunda duran programın algoritma ve
akış diyagramını yazınız.

Örnek 64: Klavyeden bir not girilmesini isteyen ve bu not 0-49 arasındaysa “Başarısız”, 50-64 arasındaysa “Orta”, 65-84
arasındaysa “İyi”, 85-100 arasındaysa “Çok iyi “ Yazan programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

Örnek 65:  Klavyeden girilen iki tamsayıdan büyük olanı bulup ekrana yazdıran programın algoritma ve akış diyagramını
yazınız.

Örnek 66: Klavyeden girilen iki pozitif tamsayıdan birincisinin ikincisi cinsinden kuvvetini alan programın algoritma ve
akış diyagramını hazır fonksiyon kullanmadan yazınız.

Örnek 67:  n! değerini hesaplayan programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

Örnek 68:  1+4+9+ … +100= değerini hesaplayan programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

Örnek 69:  Toplama, çıkarama, çarpma ve bölme işlemi yapan programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

Örnek 70:  Saatte ortalama 60 km yol giden bir aracın, klavyeden girilen mesafeyi kaç saatte gideceğini hesaplayan
programın algoritma ve akış diyagramını yazınız.

Algoritma Cevapları

Örnek 1- Birbirinden farklı olarak verilen iki adet sayıdan, büyük olanı bulup gösteren algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

Akış Diyagramı

akis2

Örnek 2- Girilen vize ve final notlarına göre öğrencinin dersten geçip geçmediğini bulan algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

akis3

Örnek 3- Verilen tamsayının sıfır, pozitif ya da negatif olup olmadığını bulan algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

akis4

Örnek 4- Ekrana 10 defa programcının adını yazan algoritmayı yapınız”.

Örnek 5- 1’den 100’e kadar tek sayıları yazdıran algoritma ve akış diyagramını yapınız.

Akış Diyagramı

akis6

Örnek 6- Klavyeden girilen fiyatı, KDV(%18) ekleyerek ekrana yazdırın.

Örnek 7- Beş sayının toplamını ve ortalamasını veren programa ait algoritmayı oluşturunuz.

Örnek 8- Klavyeden girilen sayı kadar (N) sayının faktoryelini alan programın akış şeması.

akis7

Örnek 9- Klavyeden girilen Fahrenayt derecesini Cantigrad’a çeviren programın akış şemasını çizin.

Örnek 10- ax²+bx+c=0 şeklinde verilen 2. derece denklemin köklerini bulan programın akış diyagramını çizin.

akis9

Örnek 11-Bir ürünü alış fiyatı üzerinden klavyeden vergi oranı ve kar oranı eklenerek satış fiyatına hesaplayan programın algoritması nedir?

Örnek 12-Üniversite bir dersin başarı notu bir vize bir final sınav notu ile hesaplanır . vize notunun kat sayısı %30 final notunun kat sayısı %70’dir. Bir öğrencinin sınavda almış olduğu bu notlar neticesinde ders ortalaması bulan programın algoritmasını ve akış şemasını çiziniz.

Örnek 13-Yükseklik ve taban uzunluğu klaveden girilen üçgenin alanını hesaplayan uygulamayı gerçekleştiriniz .

Örnek 14-Bir iletkenin kutupları arasındaki gerilim (V) iletkenden geçen amper türünde akım (I) iletken üzerinde var olan direncin (R) çarpımına eşittir. V=I*R formülüyle gösterilir. Formülden faydalanarak kullanıcı tarafından girilen akım ve direnç değerlerine göre iletkenin kutupları arasındaki gerilimi hesaplayan programın algoritması ?

Örnek 15-Klavyeden girilen bir sayının pozitif ya da nagatif olduğunu ekrana yazdıran algoritması.

Örnek 16-Öğrencinin bir dersten aldığı not klavyeden girilerek başarı durumu ekrana geçti veya kaldı şeklinde yazan uygulamanın algoritması .

Örnek 17-Bir öğrencinin derslerinden 2 not ve 1 sözlü klavyeden girilerek başarı durumu ekrana geçti ve kaldı şeklinde yazan algoritması.

Örnek 18-Kullanıcıdan alınan sayının tek ya da çift kontrol edip ekranda yazdıran algoritması.

Örnek 19-Üniversite için vize final notları yapılmaktadır. Bir öğrencinin dersten geçme şartı vizenin %30 ile final notunun %70 in toplamı 50 ve üzeri ve final notunun 50 ve daha yüksek olma algoritması.

Örnek 20-Kullanıcının klavyeden girdiği sayı 3’ e ve 5’ e tam bölünüyorsa ekrana tam bölünüyor yazan bölünmüyor sa bölünmüyor yazan algoritma ?

Örnek 21-Kullanıcının klavyeden girdiği sayı 0-100 aralığındaysa geçerli değilse geçerli yazan algoritma

Örnek 22-Öğrencinin sınavdan almış olduğu puana göre notunu ekrana yazdıran programın sahte kodlarını yazınız ?

Örnek 23-Suyun sıcaklık derecesine göre katı sıvı gaz halinde olduğu bulan ve ekrana yazan algoritma ? 

Örnek 24-Kullanıcıdan ax2+bx+c=0 şeklindeki ikinci derecede denkleme ait a,b ve c değerleri istenerek deltayı hesaplayan ve gösteren çıkan delta sonucuna göre denklemin köklerinin yukardaki tabloya göre gösterilmesi sağlanan algoritma ?

Örnek 25-Klavyeden girilen 0 ile 99.999 arasındaki basamak sayısını ekrana yazdıran algoritma ?

Örnek 26-Bir fabrikada sabit maaşla çalışan işçiler aile durumlarına göre ek maaş almaktadırlr. Çocuk sayısı 1 ise maaşının %5’i kadar , çocuk sayısı 2 ise %10’u 3 ve daha fazla ise %15’i kadar aile yardımı almaktadır. Buna göre kullanıcıdan işçinin maaşı ve çocuk sayısı istenerek gerekli hesaplamayı yapan algoritma ?

Örnek 27-Bir fabrikada işçinin alacağı ücret hesaplanırken şu kraterlere uyulmaktadır ;

 • Eğer işçi 40 saatten az çalışmışsa çalıştığı saat ve saat ücreti çarpılarak alacağı ücret hesaplanıyor , eğer işçi 40 saat ve daha fazla çalışmışsa çalıştığı saat 2 saat olarak hesaplanacak buna göre bilgileri alınarak ödenecek tutarı yazdıran algoritması.

Örnek 28- 2.Dereceden Denkelem köklerini bulan programa ait akış şeması örneği.

akissemasi2derecedenklem

Örnek 29- Bir ücretlinin sicil numarası, çalışma saati ve saat ücreti bilgisayara giriş olarak veriliyor.Ücretlinin bu bilgilerle maaşını hesaplayan algoritmayı ve akış şemasını çiziniz.

akis_sema_maas

Örnek 30- İki sayının farkını bulan algoritmayı yapınız.


Örnek 31. Klavyeden girilen N sayısına göre 1 den N ye kadar olan tek sayıların toplamı ve çarpımı çift sayıların ise karelerinin toplamını bulan programın algoritması

Örnek 32. Klavyeden girilen 10 sayıyı toplayan ve sonucu ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

Örnek 33. Klavyeden girilen a ve b sayıları arasındaki sayıları listeleyen Akış Şeması Örneği:

1_n_sayi_yazdir

Örnek 34. Klavyeden 2 sayı girilecek daha sonra işlem numarası girilecek girilen işlem numarasına gööre işlem yapılacak sonuç ekranda görüntelenecek algoritma akış diyagramı

1:Topla
2:Çıkar
3:Çarp
4:Böl

Örnek 35. Klavyeden girilen 3 basamaklı sayının 1. 2. ve 3. basamağını (Basamak Değerlerini) yazdıran programın algoritması.

Akış Şeması:

basamak_ayirma


Örnek 36. Ekrana 10 defa Adını yazdıran Akış Şeması

ekrana_adini_yaz

Örnek 37. Bir dersten 3 sınav notu alan bir öğrencinin :
a- ortalamasını
b-5 li sistemdeki not karşılığını
c-harfli sistemdeki not karşılığını
yazdıran programın algoritmasını ve akış diyagramını tasarlayınız.

Örnek 38. Bir fabrikada sabit maaşla çalışan işçiler aile durumlarına ve ürettikleri parça sayısına göre de ek maaş almaktadır. Aşağıda verilen yönergelere göre işçilerin maaşlarını hesaplayan programın algoritmasını ve akış diyagramını tasarlayınız.

Çocuk sayısı1 ise maaşın %5 i
Çocuk sayısı 2 ise maaşın %10 u
Çocuk sayısı 3 ve 3 den fazla ise maaşın %15 i kadar aile yardımı.

Üretilen parça sayısı 50-100 arasında ise maaşın %10 u
Üretilen parça sayısı 100-150 arasında ise maaşın %15 i
Üretilen parça sayısı 150-200 arasında ise maaşın %20 si

Örnek 39. Klavyeden 3 adet kenar uzunluğu giriliyor. Girilen kenar uzunlukları ile :

a-Üçgenin çizilip çizilemeyeceğini
b-Eğer üçgen çizilirse Üçgenin çeşidini(ikizkenar, çeşitkenar, eşkenar)
c- çizilen üçgenin alan ve çevresini bulup ekrana yazan programın algoritmasını ve akış diyagramını tasarlayınız.

Örnek 40. Girilen 10 adet sayi içerisinden pozitiflerin ve negatiflerin ve “0”  sayısını ayrı ayrı bulan akış şeması.

negatif_pozitif_sayisi

Örnek 41. Kürenin alanını ve hacmini hesaplayan algoritma ve akış şeması örneği.

Alan = 4πr2

Hacim=(4/3)πr3

kure_alan_hacim

Örnek 42. Silindirin Alanı ve Hacmini hesaplayan algoritma ve akış şeması örneği

Alan = 2πr(r+h)

Hacim = πr2h

silindir_alan_hacim

Örnek 43. Girilen 3 sayıdan en büyüğünü bulan algoritma örneği:

Örnek 44. 7-24 arası tek sayıların toplamını ve ortalamasını bulan algoritma

Örnek 45. Klavyeden Girilen 3 sayının ortalamasını alan algoritma

Örnek 46. Klavyeden girirlen 5 adet sayının ortalamasının döngü mantnığı ile bulup ekrana yazdıran akış diyagramını oluşturunuz.

new-chart

Örnek 47. 1 ile 40 arasında bulunan 5 in katı olan sayıları ekrana yazan akış şeması.

new-chart

Örnek 48. Çarpma kullanmadan klavyeden girilen sayının 3 katını bulan akış diyagramı.

new-chart2

Örnek 49. Taban uzunluğu ve yüksekliği girilen paralelkenarın alanını hesaplayan algoritma.
Paralelkenarın taban uzunluğu b ve yüksekliği h olmak üzere;
Alan=b*h olarak hesaplanır.

Örnek 50. Arka arkaya girilen rastgele 10 tamsayının ortalaması ile bu sayılardan en büyük ve en küçük olanının ortalamasını bularak elde edilen bu iki ortalamanın farkını alan algoritma örneği.

Örnek 51. Öğrencinin sınavdan aldığı puan (0-100) karşılığı olan notu (1-5) ekranda gösteren algoritma örneği.

Daha fazla örnek için Facebook Sayfamızı beğenin.


Akış Diyagramı


This comprehensive article includes definitions of the flowchart (flowchart), history, usage cases, symbols, tips, and program information and flowchart examples required for the flowchart start.

What is Flow Diagram

A diagram showing a process, system, or computer algorithm. With clear, easy-to-understand diagrams, they are often used in many areas to document, examine, plan, improve and communicate complex processes.

Sometimes flow chart flow diagrams use rectangles, ovals, diamonds, and potentially numerous other shapes to define the type of step, with connection arrows to define the flow and sequence. It ranges from simple, hand-drawn graphics to comprehensive computer-drawn diagrams showing multiple steps and routes.

Considering all forms of flowcharts, it is one of the most common diagrams on the planet, used in many fields by technical and non-technical people. Flowcharts are sometimes referred to by more specific names such as Process Flowchart, Process Map, Functional Flowchart, Business Process Mapping, Business Process Modeling and Notation (BPMN), or Process Flowchart (PFD). These relate to other popular diagrams, such as Data Flow Diagrams (DFDs) and Unified Modeling Language (UML) Activity Diagrams.

flow2 "width =" 810 "height =" 1103 "data-recalc-dims =" 1 "srcset =" https://i0.wp.com/www.softwarecoding.com/wp-content/uploads/2015/11/ akis2.jpg? w = 366 & ssl = 1 366w, https://i0.wp.com/www.softwarecoding.com/wp-content/uploads/2015/11/akis2.jpg?resize=220%2C300&ssl=1 220w, https://i0.wp.com/www.softwareincoding.com/wp-content/uploads/2015/11/akis2.jpg?resize=29%2C40&ssl=1 29w "data-lazy-sizes =" (max-width : 810px) 100vw, 810px "src =" https://i0.wp.com/www.softwareincoding.com/wp-content/uploads/2015/11/akis2.jpg?resize=810%2C1103&is-pending-load= 1 "srcset =" data: image / gif; base64, R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP /// yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 "/></p>
<p><noscript><img data-attachment-id=Gliffy

(PAID) Gliffy, an HTML 5 based diagram tool, is an online tool that offers 2 diagrams for free to get started. Gliffy is a cloud-based application that helps you draw cool flowcharts together with other diagrams (SWOT Analysis, Floor Plans, Sitemaps, etc.) in your web browser. Create real-time flowcharts and even edit them while you're in the browser, and when finished, you can share the URL of your flowchart (read-only) on various social networking sites. Although there is a free trial, I would like to point out that the full version of the program is paid.

LucidChart

(PAID) Another HTML5 and Javascript supported software, LucidChart, UML diagrams and so on. It is a unique tool that not only allows you to design flow charts with, but also allows you to create fake websites and Android or iOS applications that are fully operational. You can use these fake apps and sites just as you would with real ones. You can even create impressive wire frames, which are much easier.

Even LucidChart integrates with Google Apps and helps you open and edit Visio documents in your web browser. The easy collaboration function makes it easier to design the flowchart.

Microsoft Visio

(PAID) Microsoft Visio is software for drawing various diagrams. These include flow charts, organization charts, building plans, floor plans, data flow charts, process flow charts, business process modeling, floating chart diagrams, 3D maps, and more. A Microsoft product sold in addition to MS Office. The latest version of Visio 2016 comes in three versions: Visio Standard for Office 365, Visio Professional, and Visio Pro

OpenOffice.org Draw

(FREE) OpenOffice.org Draw is open source software that makes your diagram or flowchart process a cake walk. This free tool offers a wide and robust background that uses vector graphics for the same editing as Microsoft Office Drawing functionality. You can also move Scalable Vector Graphics using OpenOffice.org Draw.

It was originally built to compete with the drawing feature of Microsoft Office and offers some great features for your drawing needs at Microsoft.

Calligra Flow

(FREE) If you are looking for a free tool to help you meet your schema and flowchart needs, Calligra Flow may be the best option for you. It is a complete graphics editor that comes as part of Calligra Suite. The software has a simple and straightforward interface that is the same as the interface of Microsoft Visio. In addition, it offers a plug-in support that enhances the tool's features.

CalligraFlow fits tightly with other tools in Calligra Suite and helps you easily design detailed flowcharts and other complex schemes.

Drawing Flow Diagram

In order to draw a flowchart, the problem must first be presented clearly. The process steps about the program should be evaluated in detail and placed on an algorithm with no question mark.

Once the algorithm has been completely extracted, the flowchart is extracted using the above programs or the flowchart symbols on a sheet according to the algorithm steps. Below are several examples of algorithms and flowcharts prepared with these algorithms.

Flow Diagram Examples

Example 1- Perform the algorithm that shows the name of the programmer 10 times on the screen ”.

Example 2- Draw an algorithm and flow diagram that print odd numbers from 1 to 100.

Flow diagram

akis6 "width =" 810 "height =" 1066 "data-recalc-dims =" 1 "srcset =" https://i2.wp.com/www.softwarecoding.com/wp-content/uploads/2015/11/ akis6.jpg? resize = 227% 2C300 & ssl = 1 227w, https://i2.wp.com/www.softwarecoding.com/wp-content/uploads/2015/11/akis6.jpg?resize=30%2C40&ssl=1 30w, https://i2.wp.com/www.softwareincoding.com/wp-content/uploads/2015/11/akis6.jpg?w=266&ssl=1 266w "data-lazy-sizes =" (max-width : 810px) 100vw, 810px "src =" https://i1.wp.com/www.softwareincoding.com/wp-content/uploads/2015/11/akis6-227x300.jpg?resize=810%2C1066&is-pending- load = 1 "srcset =" data: image / gif; base64, R0lGODlhAQABAIAAAAAAAAP /// yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 "/><noscript><img data-attachment-id=

one. BAsla

2nd. countIwrap Price, Result

3. Summer; “Enter price”

4. Read; Price

5. Result = Price * 1:18

6. Summer Result

7. Finish it

Example 4- Create the algorithm for the program that gives the sum and average of five numbers.

Example 5- Flow chart of the program that takes the factorial of the number (N) as entered from the keyboard.

akis7 "width =" 810 "height =" 1095 "data-recalc-dims =" 1 "srcset =" https://i0.wp.com/www.softwarecoding.com/wp-content/uploads/2015/11/ akis7.jpg? resize = 222% 2C300 & ssl = 1 222w, https://i0.wp.com/www.softwarecoding.com/wp-content/uploads/2015/11/akis7.jpg?resize=30%2C40&ssl=1 30w, https://i0.wp.com/www.softwareincoding.com/wp-content/uploads/2015/11/akis7.jpg?w=318&ssl=1 318w "data-lazy-sizes =" (max-width : 810px) 100vw, 810px "src =" https://i1.wp.com/www.softwareincoding.com/wp-content/uploads/2015/11/akis7-222x300.jpg?resize=810%2C1095&is-pending- load = 1 "srcset =" data: image / gif; base64, R0lGODlhAQABAIAAAAAAAAP /// yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 "/><noscript><img data-attachment-id=

Example 7- Draw the flowchart of the program that finds the roots of the second-order equation given as ax² + bx + c = 0.

akis9 "width =" 810 "height =" 893 "data-recalc-dims =" 1 "srcset =" https://i1.wp.com/www.softwarecoding.com/wp-content/uploads/2015/11/ akis9.jpg? resize = 272% 2C300 & ssl = 1 272w, https://i1.wp.com/www.softwareincoding.com/wp-content/uploads/2015/11/akis9.jpg?resize=36%2C40&ssl=1 36w, https://i1.wp.com/www.softwareincoding.com/wp-content/uploads/2015/11/akis9.jpg?w=459&ssl=1 459w "data-lazy-sizes =" (max-width : 810px) 100vw, 810px "src =" https://i1.wp.com/www.softwareincoding.com/wp-content/uploads/2015/11/akis9-272x300.jpg?resize=810%2C893&is-pending- load = 1 "srcset =" data: image / gif; base64, R0lGODlhAQABAIAAAAAAAAP /// yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 "/><noscript><img data-attachment-id=1_n_number_print "width =" 810 "height =" 865 "data-recalc-dims =" 1 "srcset =" https://i0.wp.com/www.softwarecoding.com/wp-content/uploads/2015/11/ Resize = 281% 2C300 & ssl = 1 281w, https://i0.wp.com/www.software.scroding.com/wp-content/uploads/2015/11/1_n_sayi_yazdir.jpg?w=508&ssl=1 508w " data-lazy-sizes = "(max-width: 810px) 100vw, 810px" src = "https://i1.wp.com/www.software.coding.com/wp-content/uploads/2015/11/1_n_subject_print-281x300 .jpg? resize = 810% 2C865 & is-pending-load = 1 "srcset =" data: image / gif; base64, R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP /// yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 "/><noscript><img data-attachment-id=

one

2nd

3

4

5

6

7

8

9

10

11th

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

BASLa

DIGITAL s1,s1,result,operation

SUMMER ("ENTER NUMBER 1")

s1 < READ()

SUMMER ("ENTER NUMBER 2")

s1 SUMMER("ENTER CHOICE:" one GATHER 2ndCHINAIKAR 3CHINAHARP 4BHE ISL")

processing <-OK of ()

IF (processing == 1)

result = s1 + s2 // softwarecoding.com

IF NOT (action == 2)

result = s1-s2

IF NOT (action = 3)

result = s1 * s2

IF NOT (action == 4)

result = s1 / s2

If not //www.softwareincoding.com

SUMMER ("INCORRECT GIRBUSINESS")

TOĞER BITTI

SUMMER(result)

BITTI

Example 10: Algorithm of the program that prints the 1st, 2nd and 3rd digits (Digits Values) of the 3-digit number entered from the keyboard.

Flow Chart:

step_alternation "width =" 810 "height =" 1455 "data-recalc-dims =" 1 "srcset =" https://i2.wp.com/www.softwarecoding.com/wp-content/uploads/2015/11/ step_ayirma.jpg? zoom = 2 & resize = 1166% 2C2095 & ssl = 1 2332w, https://i2.wp.com/www.software.coding.com/wp-content/uploads/2015/11/step_ayirma.jpg?zoom=3&resize=1166 % 2C2095 & ssl = 1 3498w "data-lazy-sizes =" (max-width: 810px) 100vw, 810px "src =" https://i0.wp.com/www.softwarecoding.com/wp-content/uploads/2015 /11/step_alance-166x300.jpg?resize=810%2C1455&is-pending-load=1 "srcset =" data: image / gif;<noscript><img data-attachment-id=display-name_write "width =" 810 "height =" 924 "data-recalc-dims =" 1 "srcset =" https://i0.wp.com/www.softwarecoding.com/wp-content/uploads/2015/11/ resize = 263% 2C300 & ssl = 1 263w, https://i0.wp.com/www.softwarecoding.com/wp-content/uploads/2015/11/ekrana_adini_yaz.jpg?w=304&ssl=1 304w " data-lazy-sizes = "(max-width: 810px) 100vw, 810px" src = "https://i2.wp.com/www.softwareincoding.com/wp-content/uploads/2015/11/ekrana_adini_yaz-263x300 .jpg? resize = 810% 2C924 & is-pending-load = 1 "srcset =" data: image / gif; base64, R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP /// yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 "/><noscript><img data-attachment-id=Click for more flowchart examples.


Akış Diyagramı Çizim Programları


Bilgisayar Programlama ve  Algoritma Akış Şemaları

Veri akışının görsel bir temsili olarak, akış diyagramları bir program veya algoritma yazarken ve başkalarına açıklarken ya da onlarla işbirliği yapmakta kullanışlıdır. Otomatik işlemi kodlamaya başlamadan önce bir programın arkasındaki mantığı hecelemek için bir akış şeması kullanabilirsiniz. Büyük resim düşüncesini organize etmeye ve kodlama zamanı geldiğinde bir rehber sunmaya yardımcı olabilir. Daha spesifik olarak, akış şemaları şunları yapabilir:

 • Kodun düzenlenme şeklini gösterme.
 • Bir programda kodun yürütülmesini görselleştirme.
 • Bir web sitesinin veya uygulamanın yapısını gösterme.
 • Kullanıcıların bir web sitesinde veya programda nasıl gezindiğini anlatma.

Genellikle, programcılar insanlar tarafından okunabilecek bir doğal dil ve bilgisayar dili kombinasyonu olan sözde kod yazabilirler. Bu, akış şemasından daha fazla ayrıntıya izin verebilir ve akış şemasının yerine ya da gerçek koda bir sonraki adım olarak hizmet edebilir.

Bilgisayar yazılımında kullanılan ilgili diyagramlar:

Birleşik Modelleme Dili (UML): Yazılım mühendisliğinde modelleme için kullanılan genel amaçlı bir dildir.
Nassi-Shneiderman Diyagramları: Yapısal bilgisayar programlaması için kullanılır. Bunu 1972 yılında SUNY-Stony Brook’ta geliştiren Isaac Nassi ve Ben Shneiderman’den aldı. Yapısal olarak da adlandırılır.
DRAKON çizelgeleri: DRAKON, akış çizelgeleri üretmek için kullanılan algoritmik bir görsel programlama dilidir.

 

Akış Diyagramı Programları

Bu kadar akış diyagramı nedir gibi açıklamaları yaptım. Şimdi sıra geldi akış şemalarını oluşturmak için hangi programları kullanabileceğimize. Elinizde ofis programı varsa Word programında bile yapabileceğinizi belirterek akış şeması örnekleri için aşağıdaki akış şeması programlarını kullanabilirsiniz.

(ÜCRETSİZ) Akış şeması hazırlamak için en sık kullandığım programlardan bir tanesidir. Rahat kullanımı, online çalışması (bilgisayara kurmadan) ve google drive kaydetme özelliği ile akış diyagramı programları arasında en favori programdır.

draw.io, içeriği yalnızca sürükleyip bırakmanızı gerektiren basit ve basit bir işlem sunar ve akış şemanız hazırdır. Kolayca akış diyagramı oluşturmanızı sağlayan Google Drive ile sorunsuz bir şekilde birleşir ve hatta web tarayıcınızdan görüntüleye bileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz Microsofi Visio’dan belge almanıza olanak tanır. Çok sayıda tema / şablon, revizyon kontrolü ve kolay işbirliği, akış çizelgeleri için en iyi yazılımlardan biri olmasını sağlar.

Gliffy

(ÜCRETLİ) Bir HTML 5 tabanlı diyagram aracı olan Gliffy, başlamak için ücretsiz 2 diyagram sunan çevrimiçi bir araçtır. Gliffy, web tarayıcınızda diğer diyagramlarla (SWOT Analizi, Kat Planları, Site Haritaları vb.) Birlikte serin akış şemaları çizmenize yardımcı olan bulut tabanlı bir uygulamadır. Gerçek zamanlı akış çizelgeleri oluşturun ve hatta tarayıcıdayken bunları düzenleyin ve bittiğinde akış çizelgenizin URL’sini (salt okunur) çeşitli sosyal paylaşım sitelerinde paylaşabilirsiniz. Ücretsiz deneme imkanı olmasına rağmen programın tam sürümünün ücretli olduğunu belirtmek isterim.

LucidChart

(ÜCRETLİ) Başka bir HTML5 ve Javascript destekli yazılım olan LucidChart, yalnızca UML diyagramları vb. İle akış çizelgeleri tasarlamanıza izin vermekle kalmayıp aynı zamanda tamamen çalışır durumda olan sahte web siteleri ve Android veya iOS uygulamaları oluşturmanıza olanak sağlayan benzersiz bir araçtır. Bu sahte uygulamaları ve siteleri, tıpkı gerçek olanlarla yaptığınız gibi kullanabilirsiniz. Çok daha kolay bir işlem olan etkileyici tel çerçeveler bile oluşturabilirsiniz.

LucidChart bile Google Apps ile entegre olur ve Visio dokümanlarını açmanıza ve web tarayıcınızda düzenlemenize yardımcı olur. Kolay işbirliği işlevi, akış çizelgesini tasarlamanın daha yumuşak bir işlem olmasını sağlar.

Microsoft Visio

(ÜCRETLİ) Microsoft Visio, çeşitli diyagramlar çizmek için bir yazılımdır. Bunlar akış şemaları, kuruluş şemaları, bina planları, kat planları, veri akış şemaları, süreç akış şemaları, iş süreci modellemesi, yüzer şema şemaları, 3D haritalar ve daha fazlasını içerir. MS Office’e ek olarak satılan bir Microsoft ürünüdür. En son sürüm olan Visio 2016, üç sürümde geliyor: Office 365 için Visio Standardı, Visio Professional ve Visio Pro

 

OpenOffice.org Draw

(ÜCRETSİZ) OpenOffice.org Draw, diyagramınızı veya akış çizelgenizi işlemi bir pasta yürüyüşü yapan kılan açık kaynaklı bir yazılımdır. Bu ücretsiz araç, Microsoft Office Çizim işlevselliği ile aynı düzenleme amacıyla vektör grafikleri kullanan geniş ve sağlam bir fon sunar. OpenOffice.org Draw’ı kullanarak Ölçeklenebilir Vektör Grafiklerini de taşıyabilirsiniz.

Başlangıçta Microsoft Office’in çizim özelliği ile rekabet etmek için yapıldı ve Microsoft’taki çizim ihtiyaçlarınız için bazı harika özellikler sunuyor.

Calligra Flow

(ÜCRETSİZ) Şema ve akış şeması ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olacak ücretsiz bir araç arıyorsanız, Calligra Flow sizin için en iyi seçenek olabilir. Calligra Suite’in bir parçası olarak gelen eksiksiz bir grafik editörüdür. Yazılım, Microsoft Visio’nun arayüzü ile aynı olan basit ve anlaşılır bir arayüze sahiptir. Ek olarak, aletin özelliklerini artıran bir eklenti desteği sunar.

CalligraFlow, Calligra Suite’teki diğer araçlarla sıkıca uyum sağlar ve ayrıntılı akış çizelgeleri ve diğer karmaşık şemaları kolayca tasarlamanıza yardımcı olur.

Akış Diyagramı Çizme

Akış diyagramı çizme işlemi için öncelikle problemin net olarak ortaya konulması gerekir. Program hakkında işlem basamakları detaylı olarak değerlendirilip soru işareti kalmayacak şekilde bir algoritma üzerine yerleştirilmiş olmalıdır.

Algoritma eksiksiz bir şekilde çıkarıldıktan sonra algoritma adımlarına uygun olarak akış şeması yukarıdaki programlar yada bir kağıt üzerine akış şeması sembolleri kullanılarak çıkarılır. Aşağıda bir kaç tane algoritma ve bu algoritmalar ile hazırlanmış akış şeması örnekleri mevcuttur.

Akış Diyagramı Örnekleri

Örnek 1- Ekrana 10 defa programcının adını yazan algoritmayı yapınız”.

Örnek 2- 1’den 100’e kadar tek sayıları yazdıran algoritma ve akış diyagramını yapınız.

Akış Diyagramı

akis6

 


Algoritma Nedir?


algoritma bir problemin çözümünün basit, net, sıralı biçimde belirtilmiş halidir. Bu algoritma metinsel, sözde kodlar ile ya da akış diyagramıları ile birlikte. Akış diyagramları diğer bir adı akış şeması, algoritmanın dili şekiller ettik Simgeler sunumu için yaygınlıkla kullanılır. Bir akış şeması, bir süreç, sistem veya bilgisayar algoritması, bir şemadır. Açık, anlaşılması kolay şemalarda karmaşık süreçleri belgelemek, araştırmak, planlamak, birlikte yapmak ve iletişim kurmak için çok yıllık alanda yaygın olarak yapılmıştır.

Akış diyagramıları açık bir algoritmayı şekilsel olarak ifade etmekte ve anlaşılabilirliğini etkinleştiriyoruz. Akış diyagramlarını gösteren çeşitli şekiller vardır. Bu şekiller işlevlerin simgesel gösterimidir. Bilgisayar programlama dilinde yazılmış programlama kodları bu şekiller ile basit olarak gösterilerek programlanmış bir programcı yanı sıra başka bir programcı tarafından incelendiğinde anlaşılabilir bir ortamda planlanıyor veya programcı uzun süre önce yazdığı program kodunu unutmuş halde olması kolay olsa da amaçlanabiliyor. Otomatik işlem kodlamaya başlamadan önce bir programın arkasındaki mantığı hecelemek için bir akış şemasını yapıyor. Büyük resmi düşünmeyi organize ediyor ve kodlama zamanı geleceği bekleniyor bir rehber sağlamaya yardımcı olabilir.

Genel olarak bilgisayar programlama dillerinde programlamaya başlarken kodlar yazılmadan önce algoritma akış diyagramıları ile ifade edilir. Akış diyagramıları bilgisayarda bilgisayar programlarının kaynak kodlaması yapılır. Bu işlem programın kaynak kodlarının hazırlanması için gerekli olan ve işlem kolaylığını sağlar. Akış diyagramı kullanarak bilgisayar programında algoritmanın nasıl uygulanacağının bilinmesi veya daha kısa bir yolu var ise bu şekilsel olarak görülmesi konusunda yardımcı oluyor. Algoritmalar bir iş veya işlemin nasıl yapılacağını gösteriyor yazı veya şekillerden gösteriyor.

Nehir kenarında akış şeması şekilleri ve yönetimi, köprü şeması diyagramıında bulabilir ve en yaygın türlerden birinidır.

 1. Amacınızı ve kapsamlıınızı tanımlayın. Başarmayı umduğun şey nedir? Bu amaca gidenler için uygun başlangıç ​​ve bitiş noktaları ile doğru şeyleri mi çalışıyorsunuz? Kurgu yetkin kadar basit tutmaya özen göstermek.
 2. Görevleri kronolojik sırada tanımlayın. Bu, uygulamanın rol alanlarındakilarla konuşmayı, bir süreç gözlemlemeyi ve / veya mevcut seçeneklerini gözden geçirmeyi unutmayın. Bir formuyla değil yazabilir veya kaba bir tablo ile başlayabilirsiniz.
 3. Bunları süreç, karar, veri, girişler veya çıktılar gibi tür ve karşılık gelen şekle göre düzenleyin.
 4. Grafiğinizi çizin, ya elle çizim yapın ya da özel bir program.
 5. Akış çizelgenizi doğrulayın , geçenlerdemektelele adım adım ilerleyin. Amacınız için önemli olan hiçbir şey kaçırmadığınızdan emin olmak için süreç gözlemleyin. Önünde herkesin katındaki genel testler yapın.

Akış şeması Çiziminizi cetvel ve şablonlarla kağıt üzerinde yapınız gibi bu iş için hazırladığınız bilgisayar programı programlarınızı da yapabilirsiniz.

 1. Microsoft Office Visio
 2. Draw.io
 3. Creately
 4. Kenar Şeması
 5. Gliffy
 6. Lucid Chart
 7. Akıllı Çizim

Bazı algoritma ve akış diyagramı örneklerine göre kaynaklardan bazıları.

ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI ÖRNEKLERİ


Algoritma – Vize Final Ortalaması Hesaplama


Calculates the average of the student's midterm and final grade and shows the screen algorithm and Flow Chart example. User entered visa with 30% of Final 70% of the total grade will be shown on the screen.

ALGORİTMA

 1. START
 2. DIGITAL VISA, FINAL, RESULT
 3. SUMMER (“Enter Visa Note”)
 4. visa <- READ ()
 5. SUMMER (“Enter Final Grade”)
 6. final <- READ ()
 7. result = (visa * 0.3) + (0.7 * final)
 8. WRITE (Result)
 9. FINISH IT

FLOW CHART


Algoritma – Dikdörtgen Alan ve Çevre Hesaplama


Kısa ve uzun kenarı girilen dikdörtgenin alanını ve çevreini hesaplayarak burada gösterilen algoritma ve akış şeması planı.

ALGORİTMA

 1. basla
 2. SAYISAL (kisa, uzun)
 3. OKÜ <-kisa
 4. OKÜ <-UZUN
 5. Alan = kisa * uzun
 6. Cevre = 2 * (KISA + uzun)
 7. YAZ (Alan)
 8. YAZ (Cevre)
 9. bitir

AKIŞ ŞEMASI


Algoritma – Kare alan ve Çevre Hesaplama


Girilen uzunluğa göre karenin alanını ve çevresini hesaplayan algoritma ve akış şeması örneği.

ALGORİTMA

 1. BAŞLA
 2. SAYISAL kenar, çevre, alan
 3. READ <- edge
 4. = 4 * kenar çevre
 5. alan = kenar * kenar
 6. YAZ (alan)
 7. YAZIN (çevre)
 8. BİTİR ŞUNU

AKIŞ ŞEMASI


Algoritma – İki Sayıyı Toplama


algoritma

Girilen iki sayının toplamını gösteren algoritma ve akış şeması.

ALGORİTMA

 1. BAŞLA
 2. SAYISAL sayı1, sayı2, toplam
 3. READ <- sayı1
 4. READ <- sayı2
 5. toplamı = sayı1 + sayı2
 6. YAZ (toplam)
 7. BİTİR ŞUNU

AKIŞ ŞEMASI


Rapid Miner ile K-NN Uygulaması


Rapid Miner ile K-NN Uygulaması

Yazan: Şadi Evren ŞEKER

Bu yazımızda Rapid Miner yazılımına genel anlamda bir giriş yapacağız. Bu yazının amacı Rapid Miner’ın 7.0 versiyonu esas alınarak hazırlanmıştır ve yazının yazılma tarih itibariyle henüz yeni bir versiyondur. Rapid Miner bir topluluk yazılımıdır (community founded software) ve dolayısıyla topluluk üyeleri için ücretsizdir, ayrıca akademik ve profesyonel versiyonları da bulunmaktadır. Akademik versiyonu da ücretsiz olmakla birlikte profesyonel versiyonu an itibariyle 1999$ fiyat ile satılmaktadır.

Rapid Miner yazılımını basit bir uygulama yaparak tanıyacağız. Rapdi Miner Studio ilk kez açıldığında aşağıdaki yükleme ekranıyla çalışmaya başlar:

Yükleme ekranının ardından ise bir karşılama ekranı ile hızlı tanıtım videoları içerir.

image001

Tanıtım videolarını içeren bu ekranda soldaki düğmelerden “New Process” tıklanarak aşağıdaki seçimlerin yapıldığı ekrana geçilebilir:

image003

Hazır bazı şablonlar bu ekranda seçilebilir ancak biz yazının kapsamında boş bir proje kullanarak başlayacağız. Dolayısıyla “Blank” seçeneği seçilerek boş bir ekran ile Rapid Miner Studio açılabilir.

image005

Ekranda “Repository” içerisinde sistemimize tanıtılmış olan veri kaynakları bulunmaktadır. Ayrıca Operators altında bulunan operatörler kullanılarak özel dosya kaynaklarından veri yüklenmesi de mümkündür. Biz veriyi kendi repository’mize yükleyerek kullanacağız. Bunun için ekranda bulunan “Add Data” butonuna tıklayarak yeni veri ekleme sihirbazını başlatmamız gerekiyor.

image007

“Add Data” butonu tıklandıktan sonra aşağıdaki gibi bir ekran belirecektir. Bu ekranda veri kaynağının bir veritabanı veya bilgisayardaki herhangi farklı bir veri kaynağından yüklenmesine imkan verilir. Bizim durumumuzda veriyi hazır bir dosyadan yüklemek için “My Computer” seçeneğini seçiyoruz.

image009

Seçimin ardından bilgisayarımızdaki kaynakları dolaşma imkanı veren aşağıdaki gibi bir dosya gezgini açılacaktır. Amacımız bilgisayarımızda bulunan iris.xslx dosyasını yüklemek (bu dosyayı indirmek için tıklayınız).

image011

Dosya seçilip “next” butonuna bastıktan sonra verinin hangi kısmının alınacağını seçme imkanı verilecektir.

image011

Verinin tamamını kullanacağımız için seçimi değiştirmeden “Next” düğmesine basarak devam ediyoruz.

image013

Yeni ekranda verilerin tipleri otomatik olarak algılanarak her kolonun başında bulunan sütun başlıklarının altına yazılmaktadır. Örneğimizde Çanak Uzunluğu ve Çanak Genişliği verileri “real” tipte algılanmış, “Tür” ise polynominal olarak gösterilmiştir. Polynominal veri tipi birden fazla etiket alabilen durumlarda geçerlidir ve gerçekten de verinin yaprak çeşitlerini tutan bu veri kaynağında bir yaprak 3 farklı çeşitten birisi olabilmektedir. Rapid Miner Studio içerisinde ayrıca 2 etiketli veri kolonları için binominal tipi de bulunmaktadır. Bizim örneğimiz için en doğru seçimleri Rapid Miner yaptığından dolayı bu aşamada da herhangi bir değişiklik yapmamız gerekmiyor. Ancak uygulamanın daha sonraki aşamalarında sınıflandırma için kullanacağımız son sütundaki veriyi bir “label” olarak Rapid Miner’a tanıtmamız gerekiyor. Bu sayede Rapid Miner verinin etiketlenmesini sağlayabiliyor. Bunun için son kolonda bulunan aşağı oka basarak açılır menüden “Change Role” seçeneğini seçiyoruz

image015

 

Ekrana çıkan yeni diyalog kutusunda ise yine sağda bulunan aşağı ok ile menüyü açıyor ve label seçeneğini seçiyoruz:

image017

Seçimin ardından son kolon olan “Tip” kolonundaki verilerin renginin yeşile dönmesi gerekiyor. Bu sayede artık Rapid Miner bu verilerin tipinin etiket olduğunu öğrenmiş oluyor. Artık veri tiplerini ve etiketi Rapid Miner yazılımına tanıttığımıza göre “Next” butonuna basarak devam edebiliriz.

image019

Veri eklemenin son aşamasında verinin ekleneceği uygun bir yerin repository içerisinde seçilmesi gerekmektedir. Local Repository seçili iken ekranda altta bulunan kısma bir veri kümesi ismi verip (tercihen iris) verimizi kaydediyoruz.

image019

Veri kaydedildikten sonra veriyi çalışma ekranımıza taşımak için repository sekmesi altında bulunan iris verisini tutup taşımamız yeterlidir:

 

image019

Uygulama kapsamında veri madenciliği uygulamalarından KNN (k-nearest neighborhood, k-en yakın komşu) algoritmasını çalıştırmak için öncelikle veriyi eğitim ve test kümelerine ayırmamız gerekiyor. Bunun için “Split Validation” isimli kutucuğu kullanmamız gerekiyor. Operators sekmesi altında, Validation klasöründe bulunan “Split Validation” kutusunu seçerek yine çalışma alanımızda bulunan boş beyaz alanlardan birisine götürerek bırakıyoruz.

image021

Artık verinin iki parçaya bölünmesi işlemi için Rapid Miner’ın tek ihtiyacı olan, bir önceki adımda çalışma alanımıza yüklemiş olduğumuz verinin Validation kutusuna bağlanmasıdır. Bunun için iris verisinin out çıkışını tutarak validation kutusunun tra girişine bağlıyoruz.

image023

Validation kutusunun içeriğine, kutuya çift tıklayarak giriyoruz. Ekranda train ve test olarak iki kısım belirecektir:

image025

Bu ekranda training kısmında KNN kutusunu ve testing kısmında ise Apply Model ve Performance kutularını aşağıdaki ekranda görüldüğü şekilde bağlıyoruz:

image027

Dikkat edilmesi gereken önemli konulardan birisi de buradaki Performance kutusunun classification için tasarlanmış olan performance kutusu olmasıdır. Sistemin bağlantıları tamamlandıktan sonra sistemi çalıştırmak için ekranın üstünde bulunan play tuşuna benzeyen run tuşuna basıyoruz ve sonuçlar ekrana gekiyor.

 


Algoritma: Hipotenüs Hesaplama(Pisagor Teoremi) -c#


Sade algoritma örneklerinden biri olan Pisagor Teoremi‘Nin c # programlama dili ile çözümü:

pisagor teoremi, hipotenüs hesaplama

pisagor teoremi, hipotenüs hesaplama

Konsol kodlama uygulaması ana metodu içinde koyup çalıştığını yapar.


 • Copyright © 1996-2010 Bilgisayar Mühendisinin Notları. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress